FB Pixel
e-veikals Ienākt / Reģistrēties
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Lasīt vairāk

Laulību reģistrācija – nepieciešamie dokumenti un izmaksas

Kas jāzina par laulības reģistrēšanas kārtību Latvijā un kādas ir laulības reģistrēšanas izmaksas? Kādi dokumenti ir nepieciešami un kādā laika periodā pirms kāzām dokumenti ir jāiesniedz? Lasi šo un citu svarīgu informāciju par laulības reģistrēšanu!

Informācija atjaunota 01.07.2020.

Izvilkumi no "Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma" attiecībā uz laulības noslēgšanu

IV NODAĻA

Laulības reģistrācija
 

17.pants. Laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti

(1) Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu, izņemot šā panta 1.1 daļā noteikto gadījumu. Iesniedzot iesniegumu personīgi, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.

(11) Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.

(2) Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

1) bijušā laulātā miršanas apliecību;

2) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;

3) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;

4) izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

(3) Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

(4) Ja personai, kas vēlas noslēgt laulību, nav iespējams iegūt šā panta otrajā daļā minēto dokumentu, to aizstāj ar tiesas spriedumu par attiecīgā fakta konstatēšanu.

(5) Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

18.pants. Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību

(1) Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā.

(2) Ārzemnieks papildus šā likuma 17.pantā minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli.

(3) Ja personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, bēgļa statuss vai alternatīvais statuss, nav nepieciešamo dokumentu un tos nav iespējams iegūt, attiecīgos dokumentus aizstāj ar minētās personas rakstveida deklarāciju par tās ģimenes stāvokli.

(4) Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona ir tiesīga noteikt citu laulības reģistrācijas laiku, kas ir ne mazāks par mēnesi, bet ne ilgāks par sešiem mēnešiem no iesnieguma pieņemšanas dienas, lai veiktu uzrādīto un iesniegto dokumentu pārbaudi.

19.pants. Laulības reģistrācija

(1) Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikuma 32., 35., 37. un 38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.

(2) Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.

(3) Dzimtsarakstu iestāde nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju, ja personas to vēlas. Laulības reģistrācijas laikā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona uzliek amata zīmi.

(4) Ja Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis noslēdz laulību ārpus Latvijas Republikas, ievērojot tās ārvalsts likumus, kuras teritorijā laulība noslēgta, šī laulība ir spēkā Latvijas Republikā, ja ievēroti Civillikuma 32., 35., 37. un 38.panta noteikumi.

(5) Laulības reģistrācijas kārtību ieslodzījuma vietā nosaka Ministru kabinets.

20.pants. Pie garīdznieka noslēgtās laulības reģistrācija

(1) Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē arī laulības, kas noslēgtas pie Civillikuma 51.pantā norādīto konfesiju garīdzniekiem.

(2) Ja pie garīdznieka laulību noslēgušas personas, kurām uz laulības noslēgšanas brīdi tiek konstatēti Civillikuma 32., 35., 37. un 38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai, dzimtsarakstu nodaļa izdara laulības reģistra ierakstu un paziņo par to teritoriāli piekritīgajai Valsts policijas pārvaldei.

(3) Civillikuma 51.pantā norādīto konfesiju garīdznieki, reģistrējot laulību, ievēro visus šā likuma noteikumus par laulības reģistrēšanu un valsts nodevu.

21.pants. Laulības reģistra ierakstā iekļaujamās ziņas

(1) Laulības reģistra ierakstā norāda šādas ziņas:

1) laulības noslēgšanas datumu;

2) tās dzimtsarakstu iestādes nosaukumu, kura reģistrē laulību;

3) laulības noslēgšanas vietu;

4) laulāto vārdu, uzvārdu pirms laulības noslēgšanas, uzvārdu pēc laulības noslēgšanas, personas kodu (ja tāds ir piešķirts), ģimenes stāvokli, dzīvesvietu, dzimšanas datumu un vietu, valstisko piederību, tautību;

5) kurā laulībā (pēc skaita) stājas katrs laulātais;

6) dokumentu, kas apliecina iepriekšējās laulības izbeigšanos, ja persona bijusi laulībā;

7) liecinieku vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu;

8) laulības apliecības numuru.

(2) Laulības reģistra ieraksta datorizdruku paraksta laulātie, liecinieki un dzimtsarakstu iestādes amatpersona. Laulības reģistra ieraksta datorizdruku apliecina ar valsts ģerboņzīmogu.

22.pants. Laulības apliecības izsniegšana

Pēc laulības reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai garīdznieks laulātajiem izsniedz laulības apliecību.

23.pants. Papildinājumi laulības reģistrā

(1) Laulības reģistra ierakstu papildina ar ziņām par laulības šķiršanu, laulības atzīšanu par neesošu, laulātā vārda, uzvārda, tautības ieraksta, personas koda, valstiskās piederības vai dzimuma maiņu.

(2) Laulības reģistra ierakstu papildina, pamatojoties uz tiesas spriedumu, ārvalsts tiesas sprieduma norakstu, kas atbilst nosacījumiem, pēc kuriem var konstatēt tā autentiskumu, kā arī uz Padomes regulas (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un sprieduma atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu 39.pantā minēto apliecību, pievienojot normatīvos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu attiecīgo dokumentu tulkojumu valsts valodā, un uz notāra paziņojumu par laulības šķiršanu.

48.pants. Laulības apliecība

Laulības apliecībā norāda šādas ziņas:

1) laulāto vārdu, pirmslaulības un laulības uzvārdu, personas kodu (ja tāds piešķirts);

2) laulāto dzimšanas datumu un vietu;

3) laulāto valstisko piederību;

4) vietu, kur noslēgta laulība, laulības noslēgšanas datumu un laulības reģistra numuru;

5) laulības apliecības izsniedzēju un apliecības izsniegšanas datumu.

Izvilkumi no "Ministru kabineta noteikumiem par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, civilstāvokļa aktu reģistru paraugiem, reģistru glabāšanas kārtību un termiņiem, kā arī to dokumentu paraugiem, kurus izsniedz, pamatojoties uz reģistru ierakstiem" attiecībā uz laulības reģistrāciju

II. Laulības reģistrācija

28. Personas, kuras vēlas doties laulībā, dzimtsarakstu nodaļā iesniedz noteikta parauga iesniegumu (5.pielikums). Dzimtsarakstu nodaļa pirms iesnieguma saņemšanas iepazīstina minētās personas ar Civillikuma normām, kas nosaka laulības noslēgšanas kārtību un laulības reģistrācijai nepieciešamos dokumentus.

29. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs salīdzina iesniegumā norādītās ziņas ar personu uzrādītajiem un iesniegtajiem dokumentiem.

30. Personas, kuras vēlas doties laulībā, un dzimtsarakstu nodaļas vadītājs vienojas par laulības reģistrācijas dienu un stundu, un atzīmē to uz iesnieguma.

31. Laulību izsludina iesnieguma saņemšanas dienā, sludinājumu izliekot dzimtsarakstu nodaļā redzamā vietā. Sludinājumā norāda izsludināšanas datumu, kā arī līgavas un līgavaiņa vārdu un uzvārdu.

32. Ja personas ar dzimtsarakstu nodaļas vadītāju vienojas par citu laulības noslēgšanas laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus pēc izsludināšanas termiņa beigām, uz iesnieguma un iesniegumu reģistrācijas žurnālā atzīmē datumu, uz kuru pārcelta laulības noslēgšana.

33. Ja sešu mēnešu laikā no dienas, kad kļuvis zināms, ka laulības noslēg­šanai nav šķēršļu, laulība nav noslēgta, bet personas joprojām vēlas laulību noslēgt, iesniegumu iesniedz un izsludināšanu uzsāk no jauna.

34. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs ir tiesīgs saīsināt izsludināšanas termi­ņu, pamatojoties uz iesniegumu, ko iesniegušas personas, kuras vēlas noslēgt laulību, un dokumentiem, kas apstiprina iesniegumā minēto iemeslu. Reģistra papildinājuma daļā norāda, ka izsludināšanas termiņš saīsināts.

35. Ja izsludinātie vēlas laulību noslēgt citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu nodaļa viņiem izsniedz iesniegumu pret parakstu iesniegumu reģistrācijas žurnālā. Iesniegumu apliecina dzimtsarakstu nodaļas vadītājs ar parakstu un dzimtsarakstu nodaļas zīmogu. Nepilngadīgai personai iesniegumu izsniedz kopā ar vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas atļauju stāties laulībā. Iesniegumu var izsniegt līgavas un līgavaiņa pilnvarotai personai, kura uzrāda īpašu pilnvaru.

36. Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā vai citā laulības noslēgšanai piemērotā telpā (piemēram, pilī, kultūras centrā, tautas namā), kuras atrašanās vieta ir attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas robežās.

37. Ja persona vēlas noslēgt laulību ar slimu personu vai personu ar īpašām vajadzībām, lūgumu noslēgt laulību ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām iesniedz dzimtsarakstu nodaļā atbilstoši slimās personas vai personas ar īpašajām vajadzībām atrašanās vietai. Lūgumam pievieno ārstniecības iestādes atzinumu, ka attiecīgā persona nav transportējama.

38. Smagi slimas personas laulības reģistrācijā piedalās ārstniecības persona. Laulības reģistra papildinājumu daļā norāda laulības reģistrācijas vietu, ārstniecības personas vārdu un uzvārdu.

39. Dzimtsarakstu nodaļa, pamatojoties uz garīdznieka paziņojumu, izdara ierakstu laulības reģistrā ar nākamo kārtas numuru. Garīdznieka vārdu, uzvārdu un paziņojuma saņemšanas datumu norāda reģistra papildinājumu daļā. Ja garīdznieka paziņojumā ir neprecīzas ziņas, laulības reģistru nesastāda, bet paziņojumu nekavējoties nosūta atpakaļ izlabošanai vai papildināšanai.

40. Ārvalstu institūciju izsniegtos dokumentus, kas nepieciešami laulības noslēgšanai, dzimtsarakstu nodaļā iesniedz apliecinātus un tulkotus šo notei­kumu 21.punktā minētajā kārtībā. Reģistra papildinājumu daļā norāda valsti, kas izdevusi attiecīgo dokumentu, kā arī tā izdošanas datumu.

41. Ja bezvalstniekam vai personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, nav nepieciešamo dokumentu par ģimenes stā­vokli un tos nav iespējams iegūt, attiecīgā persona aizpilda rakstisku deklarāciju par ģimenes stāvokli (6.pielikums). Reģistra papildinājuma daļā izdara atzīmi par iesniegto deklarāciju un dokumentu par likumīgu uzturēšanos Latvijas Republikā, norādot dokumenta derīguma termiņu.

42. Ja personai ir dubultpilsonība un personas viena pilsonība ir Latvijas Republikas pilsonība, personas otras pilsonības valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai Latvijas Republikā nav jāiesniedz.

43. Pamatojoties uz laulības reģistru (7.pielikums), izsniedz laulības apliecību (8. un 9.pielikums).

Maksa par laulības reģistrāciju


Valsts nodeva par laulības reģistrēšanu ir 14,00 EUR. (Šī ir nodeva par laulības reģistrēšanu, kurā netiek iekļauta svinīgā ceremonija).

Maksa par svinīgo ceremoniju katrā dzimtsarakstu nodaļā var būt atšķirīga. Plašāku informāciju par svinīgas ceremonijas izmaksām un iespējām kā dzimtsarakstu nodaļas telpās, tā ārpus tām lasi šeit.

Sīkāku informāciju sniegs arī katra konkrētā dzimtsarakstu nodaļa.
Svarīga informācija tiem, kas vēlas noslēgt laulību ārvalstīs.

Raksta titulfoto: Emīlija Bogdānova