FB Pixel

Prieks, ka vēlies ar mums sazināties! Stāsti, kas uz sirds, mēs vienmēr esam Tev gatavi palīdzēt!

Tēma*
Ziņojums*
Vārds*
E-pasts*
Tālrunis
captcha
 • PIEZĪMES
 • VĒSTULES

Laulību reģistrācija – nepieciešamie dokumenti un izmaksas

(10)
image

Informācija atjaunota 03.03.2016.

Izvilkumi no "Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma" attiecībā uz laulības noslēgšanu

IV NODAĻA

Laulības reģistrācija

17.pants. Laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti

(1) Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu. Uzmanību! Iesniegums abām personām jāparaksta dzimtsarakstu darbinieka klātbūtnē!

(2) Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

 1. bijušā laulātā miršanas apliecību;
 2. dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
 3. likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
 4. izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
   

(3) Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

(4) Ja personai, kas vēlas noslēgt laulību, nav iespējams iegūt šā panta otrajā daļā minēto dokumentu, to aizstāj ar tiesas spriedumu par attiecīgā fakta konstatēšanu.
(5) Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

18.pants. Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību

(1) Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā.

(2) Ārzemnieks papildus šā likuma 17.pantā minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli.

(3) Ja personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, bēgļa statuss vai alternatīvais statuss, nav nepieciešamo dokumentu un tos nav iespējams iegūt, attiecīgos dokumentus aizstāj ar minētās personas rakstveida deklarāciju par tās ģimenes stāvokli.

(4) Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona ir tiesīga noteikt citu laulības reģistrācijas laiku, kas ir ne mazāks par mēnesi, bet ne ilgāks par sešiem mēnešiem no iesnieguma pieņemšanas dienas, lai veiktu uzrādīto un iesniegto dokumentu pārbaudi.

19.pants. Laulības reģistrācija

(1) Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikuma 32., 35., 37. un 38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.

(2) Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.

(3) Dzimtsarakstu iestāde nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju, ja personas to vēlas. Laulības reģistrācijas laikā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona uzliek amata zīmi.

(4) Ja Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis noslēdz laulību ārpus Latvijas Republikas, ievērojot tās ārvalsts likumus, kuras teritorijā laulība noslēgta, šī laulība ir spēkā Latvijas Republikā, ja ievēroti Civillikuma 32., 35., 37. un 38.panta noteikumi.

(5) Laulības reģistrācijas kārtību ieslodzījuma vietā nosaka Ministru kabinets.

20.pants. Pie garīdznieka noslēgtās laulības reģistrācija

(1) Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē arī laulības, kas noslēgtas pie Civillikuma 51.pantā norādīto konfesiju garīdzniekiem.

(2) Ja pie garīdznieka laulību noslēgušas personas, kurām uz laulības noslēgšanas brīdi tiek konstatēti Civillikuma 32., 35., 37. un 38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai, dzimtsarakstu nodaļa izdara laulības reģistra ierakstu un paziņo par to teritoriāli piekritīgajai Valsts policijas pārvaldei.

(3) Civillikuma 51.pantā norādīto konfesiju garīdznieki, reģistrējot laulību, ievēro visus šā likuma noteikumus par laulības reģistrēšanu un valsts nodevu.

21.pants. Laulības reģistra ierakstā iekļaujamās ziņas

(1) Laulības reģistra ierakstā norāda šādas ziņas:

 1. laulības noslēgšanas datumu;
 2. tās dzimtsarakstu iestādes nosaukumu, kura reģistrē laulību;
 3. laulības noslēgšanas vietu;
 4. laulāto vārdu, uzvārdu pirms laulības noslēgšanas, uzvārdu pēc laulības noslēgšanas, personas kodu (ja tāds ir piešķirts), ģimenes stāvokli, dzīvesvietu, dzimšanas datumu un vietu, valstisko piederību, tautību;
 5. kurā laulībā (pēc skaita) stājas katrs laulātais;
 6. dokumentu, kas apliecina iepriekšējās laulības izbeigšanos, ja persona bijusi laulībā;
 7. liecinieku vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu;
 8. laulības apliecības numuru.
   

(2) Laulības reģistra ieraksta datorizdruku paraksta laulātie, liecinieki un dzimtsarakstu iestādes amatpersona. Laulības reģistra ieraksta datorizdruku apliecina ar valsts ģerboņzīmogu.

22.pants. Laulības apliecības izsniegšana

Pēc laulības reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai garīdznieks laulātajiem izsniedz laulības apliecību.

23.pants. Papildinājumi laulības reģistrā

(1) Laulības reģistra ierakstu papildina ar ziņām par laulības šķiršanu, laulības atzīšanu par neesošu, laulātā vārda, uzvārda, tautības ieraksta, personas koda, valstiskās piederības vai dzimuma maiņu.

(2) Laulības reģistra ierakstu papildina, pamatojoties uz tiesas spriedumu, ārvalsts tiesas sprieduma norakstu, kas atbilst nosacījumiem, pēc kuriem var konstatēt tā autentiskumu, kā arī uz Padomes regulas (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un sprieduma atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu 39.pantā minēto apliecību, pievienojot normatīvos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu attiecīgo dokumentu tulkojumu valsts valodā, un uz notāra paziņojumu par laulības šķiršanu.

48.pants. Laulības apliecība

Laulības apliecībā norāda šādas ziņas:

 1. laulāto vārdu, pirmslaulības un laulības uzvārdu, personas kodu (ja tāds piešķirts);
 2. laulāto dzimšanas datumu un vietu;
 3. laulāto valstisko piederību;
 4. vietu, kur noslēgta laulība, laulības noslēgšanas datumu un laulības reģistra numuru;
 5. laulības apliecības izsniedzēju un apliecības izsniegšanas datumu.


Izvilkumi no "Ministru kabineta noteikumiem par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, civilstāvokļa aktu reģistru paraugiem, reģistru glabāšanas kārtību un termiņiem, kā arī to dokumentu paraugiem, kurus izsniedz, pamatojoties uz reģistru ierakstiem" attiecībā uz laulības reģistrāciju

II. Laulības reģistrācija

28. Dzimtsarakstu nodaļas vai pārstāvniecības atbildīgā persona iepazīstina personas ar Civillikuma normām, kas nosaka laulības noslēgšanas kārtību, un ar šķēršļiem laulības noslēgšanai.

29. Dzimtsarakstu nodaļas vai pārstāvniecības atbildīgā persona salīdzina iesniegumā norādītās ziņas ar personu uzrādītajiem un iesniegtajiem dokumentiem.

30. Ja dzimtsarakstu nodaļā vai pārstāvniecībā iesniedz ārvalstu institūciju izsniegtos dokumentus, kas nepieciešami laulības noslēgšanai, reģistra ierakstā norāda valsti, kas izdevusi attiecīgo dokumentu, un tā izdošanas datumu.

31. Personas, kurai bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss piešķirts Latvijas Republikā, deklarāciju par ģimenes stāvokli laulības noslēgšanai Latvijas Republikā (5.pielikums) un ziņas par dokumentu, kas personai ļauj likumīgi uzturēties Latvijas Republikā, un tā derīguma termiņu norāda reģistra ieraksta piezīmju daļā.

32. Ja personai bez Latvijas Republikas pilsonības ir arī citas valsts pilsonība, laulības noslēgšanai Latvijas Republikā jāiesniedz arī citas pilsonības valsts kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments par ģimenes stāvokli. Reģistra ieraksta piezīmju daļā norāda ziņas par personas pilsonību.

33. Ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments par ģimenes stāvokli laulības noslēgšanai Latvijā ir derīgs sešus mēnešus no tā izdošanas dienas, ja dokumentā nav norādīts īsāks derīguma termiņš.

34. Ja persona vēlas noslēgt laulību ar personu ar veselības traucējumiem, lūgumu par iesnieguma iesniegšanu ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām iesniedz dzimtsarakstu nodaļā atbilstoši personas ar veselības traucējumiem atrašanās vietai. Lūgumā norāda datus par personām, kuras vēlas noslēgt laulību (vārds, uzvārds, personas kods), un tam pievieno ārstniecības iestādes atzinumu, ka persona ar veselības traucējumiem nav transportējama.

35. Personas ar dzimtsarakstu nodaļas vai pārstāvniecības atbildīgo personu vienojas par laulības reģistrācijas laiku (diena un stunda) un vietu.

36. Ja nepieciešams, laulības noslēgšanas laiku un vietu var pārcelt.

37. Ja personas vēlas noslēgt laulību citā dzimtsarakstu nodaļā, pārstāvniecībā vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu nodaļa vai pārstāvniecība, kurā iesniegts iesniegums, izsniedz izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi (6.pielikums). Iesniegums glabājas dzimtsarakstu nodaļā vai pārstāvniecībā, kurā tas iesniegts, bet izziņa – dzimtsarakstu nodaļā, pārstāvniecībā vai pie garīdznieka, kur laulība noslēgta.

38. Ja sešu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas laulība nav noslēgta, bet personas joprojām vēlas noslēgt laulību, iesniegumu iesniedz atkārtoti.

39. Laulību reģistrē pārstāvniecībā, dzimtsarakstu nodaļā vai citā laulības noslēgšanai piemērotā vietā, kas atrodas attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas robežās, vai pie garīdznieka.

40. Persona ar veselības traucējumiem, kura, pamatojoties uz ārstniecības iestādes atzinumu, nav transportējama, laulību reģistrē ārstniecības personas klātbūtnē atbilstoši personas ar veselības traucējumiem atrašanās vietai.

41. Ja laulību reģistrē ārpus dzimtsarakstu nodaļas, reģistra ieraksta piezīmju daļā norāda laulības noslēgšanas vietu. Reģistrējot laulību šo noteikumu 34.punktā minētajā gadījumā, reģistra ieraksta piezīmju daļā norāda šo noteikumu 34.punktā minētā lūguma iesniedzēja datus (vārds, uzvārds, personas kods) un lūguma iesniegšanas datumu.

42. Noslēdzot laulību ar ārzemnieku un iegūstot laulātā uzvārdu, reģistra ierakstā papildus var norādīt izvēlētā uzvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā, ja persona to vēlas. Uzvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā reģistra ierakstā iekļauj atbilstoši ārzemnieka (otra laulātā) personu apliecinošajam dokumentam.

43. Pēc ziņu iekļaušanas vienotajā civilstāvokļa aktu reģistrā izdrukā datorizdruku (7.pielikums). To paraksta Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā minētās personas.

Maksa par laulības reģistrāciju

Valsts nodeva par laulības reģistrēšanu ir 14 EUR.

Maksa par svinīgo ceremoniju katrā dzimtsarakstu nodaļā var būt atšķirīga. Sīkāku informāciju var iegūt zvanot uz konkrēto dzimtsarakstu nodaļu.

Komentāri
 • laimīte 20.03.2007 15:20
  Vai patiešām ŗeģistrējot savu laulību dzimtsarakstu nodaļā ir nepieciešama tikai pase, nav vai tad vajadzīga ārstu izziņa un dzimšanas apliecība?
 • minchux 09.07.2008 19:53
  Tiem, kas te streso par veselības izziņām. Valstij tādas lietas vairs nav vajadzīgas, bet baznīcas (sevišķi katoļu) mēdz tādas prasīt. Nav saistīts ar to, ka slims nedrīkst precēties, nav arī nekādu normatīvu šajā sakarā (kas arī tīri loģiski, ja jau valsts neprasa). Izskaidrojums diezgan loģisks - baznīca laulību slēdz uz mūžu un tāpēc pirms tam nodrošina, ka jaunie viens par otru uzzina iespējami daudz (tāpēc, ka kaut kā svarīga nezināšana var būt viens no apstākļiem, kas ļautu baznīcas tiesai atļaut šķirt baznīcā noslēgtu laulību). Mums bija gan pirmslaulību seminārs, gan veselības izziņas un tas patiešām palīdz vienam par otru daudz uzzināt. tas prasa diezgan daudz laika un palīdz daudz uzzināt vienam par otru. Tādā veidā viņi nodrošina daudz lielāku iespējamību, ka laulību šķirt nebūs pamata, ka tas būs patiešām pārdomāts solis. Es to pilnībā atbalstu, ņemot vērā šķiršanās skaitu. Tas tikai liecina par vieglprātību un nepārliecināšanos pirms tik svarīga lēmuma pieņemšanas. Sevišķi, ja tiek šķirtas laulības 3 gadu ietvaros pēc apprecēšanās. Ko lai saka - ja negribas tās lietas darīt, nav ko baznīcā smukuma pēc precēties. Pie tam, ja priesteris Jūs labi pazīst un esat ilggadīgi draudzes locekļi, pastāv iespēja, ka neko tādu neliks darīt. Bet visumā ļoti laba lieta. Valstij ir vienalga - iesniedz tik dokumentus mēnesi pirms tam un aiziet!!! Madariņai - vai neesi iedomājusies pajautāt pašā baznīcā??? Ir dažādi mācītāji, līdz ar to dažādas būs atbildes, ej un pati pajautā konkrētam. Ļoti daudzi varianti ir dzirdēti. Mums arī - vismaz vienam bija jābūt iesvētītam un iestiprinātam, bet otram vienkārši piedāvāja brīvprātīgi izvēlēties - pieņemt kristību sakramentu vai ne. Izvēlējāmies, ka mans topošais tiks kristīts un nu tas jau ir darīts. Bet nebija spiesta lieta un viņš vispār nebija piederīgs nevienai baznīcai pirms tam.
 • sincuks155 28.08.2009 01:40
  Vai ir obligāta vajadzīga izsludināšana, vai nevar to visu pasteidzināt un nokārtot vienas nedēļas laikā, jo mans topošais vīrs nedzīvo Latvija un uz Latviju brauc reti un tik uz kādu nedēļu, bet gribam ļoti sarakstīties!???
 • Beatriss 28.07.2009 17:40
  Mums Siguldā šogad izmaksāja 5ls valsts nodeva un 10ls pašvaldības nodeva (iekļauti arī laulības apliecības vāciņi). Kopā sanāca 15ls. Mēs paspējām iesniegumu uzrakstīt un samaksāt, jo pēc 9 februāra tika pacelta pašvaldības nodeva uz 40 ls. Diezgan būtiska atšķirība.
 • derdziga 17.07.2010 14:08
  Cesvaines dzimsarakstu nodaļā palūdza pasi un aizpildīt pieteikumu. Maksa par reģistrēšanos bija 5 ls. Vair;ak neko arī nejautāja.
 • malenkij_zajac 01.11.2010 15:46
  varbuut kaads zin cik jaamaksaa ja lauliibu registree Olainee?cik tur jaamaksa?
 • citrongalva 27.08.2011 04:39
  Es esmu baigaa apjukumaa, nesaprotu par to lauliibu registraaciju. Tagad tieshi plaanoju kaazas. Mees gribam kaazas vienaa konkreetaa bazniicaa, datumu veel neesam izleemushi. Kaa to visu var saorganizeet likumiski, lai nav jaadodaas uz dzimtsarakstu nodalju? Vai mums ir tikai jaaizit, jaaregistree datums un tad varam iet uz bazniicu??
 • ligavina84 30.09.2012 14:51
  valkā šāds pakalpojums maksā 30.ls
 • Istrenka 15.03.2013 21:47
  Ludzu - kas varetu precizi atbildet uz jautajumu par: 15.pants. Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību- (2) Ārzemnieks papildus šā likuma 14.panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas isntitūcijas izsniegtu dokumentu par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā, ja starp­tautiskajos līgumos, kurus apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi. Lieta tada , ka es LV pilsone planoju laulaties ar virieti, kuram ir Turkmenistanas pilsoniba, bet vins strada Vacija- vinjam ir atverta multiviza uz 1 gadu ar iespeju brivi parvietoties par Eiropu. Tatad - ja cilvekam Turkmenistana ir izsniegta arzemju pase un vins ir sanemis tadu vizu- tad ir skaidrs, ka vins ir parbaudits. Vins prasija Turkmenijas Arlietu ministrija par to- ka vajag tadu jocigu izzinu- ka nav skerslu registret laulibu Latvija- tur vispar nesaprot un brinas- kas tas par prasibam, jo vini nedot tadas izzinas . Varbut, ja no LV kads pieprasitu- tad ari sagatavotu. Mums tagad bezizejas situacija veidojas, LV pieprasa- bet Turkmenijas iestades nedot ! Vai tiesam bez tadas izzinas nevar iztikt? Un kadi vel varianti pastav? Mums nav fiktiva lauliba, bet divu pieauguso cilveku apzinigais solis un jutas. Mes nevelamies dzivot kopa bez laulibas registracijas.
 • ewuciite 04.08.2014 17:43
  Tad sanak ka uzrakstu iesniegumu panemu pasi un vis kaut rit uz dzimsarakstu nodalu?
Lai komentētu, nepieciešams autorizēties
SAISTĪTIE RAKSTI
 • Bildinājums ir pieņemts, un laimes skurbinātais jaunais pāris sāk rosīgi gatavoties savai lielajai dienai. Rodas tūkstoš jautājumu un vēl neizzinātu apstākļu, kas jānoskaidro pirms došanās pie altāra. Kad pirmais eiforijas vilnis ir pierimis, rodas jautājums: ar ko sākt? Vēl pirms svinību vietas izvēles un līgavas kleitas pielaikošanas būtu praktiski vienoties par to, vai savas laulības saites nostiprināsiet dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā, jo no šī lēmuma izriet visas pārējās organizatoriskās darbības.

 • Latvijas valstspiederīgie, dzīvojot un strādājot ārpus Latvijas, ārvalstīs dibina ģimenes un reģistrē oficiāli savas attiecības, slēdzot laulību. Popularitāti iemantojuši arī tūrisma firmu piedāvātie pakalpojumi – kāzu ceremonijas eksotiskās pasaules vietās.

 • Laulība no kopdzīves atšķiras ne tikai ar to, ka tā noslēgta likumiski, bet arī ar to, ka tā laulātajiem uzliek savstarpējus pienākumus, no kuriem nevar vienpusēji atteikties.

 • Nav šaubu – laimīgas laulības pamatā ir mīlestība un uzticība, bet vai var apgalvot, ka laulību līgumi ir domāti tikai tiem, kas par savām jūtām nav pārliecināti?