Ceturtdiena, 30. jūlijs
Vārda dienas: Regnārs, Renārs, Valters

Reģistrēties

Dzimtsarakstu nod.

Laulību reģistrācija – nepieciešamie dokumenti un izmaksas

Komentāri (11)

Pievienot piezīmēm Izdrukāt

Informācija atjaunota 14.08.2013

Izvilkumi no "Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma" attiecībā uz laulības noslēgšanu


IV NODAĻA


Laulības reģistrācija


17.pants. Laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti

(1) Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu. Uzmanību! Iesniegums abām personām jāparaksta dzimtsarakstu darbinieka klātbūtnē!

(2) Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

   1) bijušā laulātā miršanas apliecību;

   2) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;

   3) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;

   4) izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

(3) Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

(4) Ja personai, kas vēlas noslēgt laulību, nav iespējams iegūt šā panta otrajā daļā minēto dokumentu, to aizstāj ar tiesas spriedumu par attiecīgā fakta konstatēšanu.

(5) Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.


18.pants. Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību


(1) Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā.

(2) Ārzemnieks papildus šā likuma 17.pantā minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli.

(3) Ja personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, bēgļa statuss vai alternatīvais statuss, nav nepieciešamo dokumentu un tos nav iespējams iegūt, attiecīgos dokumentus aizstāj ar minētās personas rakstveida deklarāciju par tās ģimenes stāvokli.

(4) Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona ir tiesīga noteikt citu laulības reģistrācijas laiku, kas ir ne mazāks par mēnesi, bet ne ilgāks par sešiem mēnešiem no iesnieguma pieņemšanas dienas, lai veiktu uzrādīto un iesniegto dokumentu pārbaudi.


19.pants. Laulības reģistrācija


(1) Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikuma 32., 35., 37. un 38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.

(2) Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.

(3) Dzimtsarakstu iestāde nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju, ja personas to vēlas. Laulības reģistrācijas laikā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona uzliek amata zīmi.

(4) Ja Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis noslēdz laulību ārpus Latvijas Republikas, ievērojot tās ārvalsts likumus, kuras teritorijā laulība noslēgta, šī laulība ir spēkā Latvijas Republikā, ja ievēroti Civillikuma 32., 35., 37. un 38.panta noteikumi.

(5) Laulības reģistrācijas kārtību ieslodzījuma vietā nosaka Ministru kabinets.


20.pants. Pie garīdznieka noslēgtās laulības reģistrācija


(1) Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē arī laulības, kas noslēgtas pie Civillikuma 51.pantā norādīto konfesiju garīdzniekiem.

(2) Ja pie garīdznieka laulību noslēgušas personas, kurām uz laulības noslēgšanas brīdi tiek konstatēti Civillikuma 32., 35., 37. un 38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai, dzimtsarakstu nodaļa izdara laulības reģistra ierakstu un paziņo par to teritoriāli piekritīgajai Valsts policijas pārvaldei.

(3) Civillikuma 51.pantā norādīto konfesiju garīdznieki, reģistrējot laulību, ievēro visus šā likuma noteikumus par laulības reģistrēšanu un valsts nodevu.


21.pants. Laulības reģistra ierakstā iekļaujamās ziņas

(1) Laulības reģistra ierakstā norāda šādas ziņas:

   1) laulības noslēgšanas datumu;

   2) tās dzimtsarakstu iestādes nosaukumu, kura reģistrē laulību;

   3) laulības noslēgšanas vietu;

   4) laulāto vārdu, uzvārdu pirms laulības noslēgšanas, uzvārdu pēc laulības noslēgšanas, personas kodu (ja tāds ir piešķirts), ģimenes stāvokli, dzīvesvietu, dzimšanas datumu un vietu, valstisko piederību, tautību;

   5) kurā laulībā (pēc skaita) stājas katrs laulātais;

   6) dokumentu, kas apliecina iepriekšējās laulības izbeigšanos, ja persona bijusi laulībā;

   7) liecinieku vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu;

   8) laulības apliecības numuru.

(2) Laulības reģistra ieraksta datorizdruku paraksta laulātie, liecinieki un dzimtsarakstu iestādes amatpersona. Laulības reģistra ieraksta datorizdruku apliecina ar valsts ģerboņzīmogu.


22.pants. Laulības apliecības izsniegšana

Pēc laulības reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai garīdznieks laulātajiem izsniedz laulības apliecību.


23.pants. Papildinājumi laulības reģistrā

(1) Laulības reģistra ierakstu papildina ar ziņām par laulības šķiršanu, laulības atzīšanu par neesošu, laulātā vārda, uzvārda, tautības ieraksta, personas koda, valstiskās piederības vai dzimuma maiņu.

(2) Laulības reģistra ierakstu papildina, pamatojoties uz tiesas spriedumu, ārvalsts tiesas sprieduma norakstu, kas atbilst nosacījumiem, pēc kuriem var konstatēt tā autentiskumu, kā arī uz Padomes regulas (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un sprieduma atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu 39.pantā minēto apliecību, pievienojot normatīvos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu attiecīgo dokumentu tulkojumu valsts valodā, un uz notāra paziņojumu par laulības šķiršanu.

48.pants. Laulības apliecība

Laulības apliecībā norāda šādas ziņas:

   1) laulāto vārdu, pirmslaulības un laulības uzvārdu, personas kodu (ja tāds piešķirts);

   2) laulāto dzimšanas datumu un vietu;

   3) laulāto valstisko piederību;

   4) vietu, kur noslēgta laulība, laulības noslēgšanas datumu un laulības reģistra numuru;

   5) laulības apliecības izsniedzēju un apliecības izsniegšanas datumu.

   

Izvilkumi no "Ministru kabineta noteikumiem par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, civilstāvokļa aktu reģistru paraugiem, reģistru glabāšanas kārtību un termiņiem, kā arī to dokumentu paraugiem, kurus izsniedz, pamatojoties uz reģistru ierakstiem" attiecībā uz laulības reģistrāciju

II. Laulības reģistrācija

28. Personas, kuras vēlas doties laulībā, dzimtsarakstu nodaļā iesniedz noteikta parauga iesniegumu (5.pielikums). Dzimtsarakstu nodaļa pirms iesnieguma saņemšanas iepazīstina minētās personas ar Civillikuma normām, kas nosaka laulības noslēgšanas kārtību un laulības reģistrācijai nepieciešamos dokumentus.

29. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs salīdzina iesniegumā norādītās ziņas ar personu uzrādītajiem un iesniegtajiem dokumentiem.

30. Personas, kuras vēlas doties laulībā, un dzimtsarakstu nodaļas vadītājs vienojas par laulības reģistrācijas dienu un stundu, un atzīmē to uz iesnieguma.

31. Laulību izsludina iesnieguma saņemšanas dienā, sludinājumu izliekot dzimtsarakstu nodaļā redzamā vietā. Sludinājumā norāda izsludināšanas datumu, kā arī līgavas un līgavaiņa vārdu un uzvārdu.

32. Ja personas ar dzimtsarakstu nodaļas vadītāju vienojas par citu laulības noslēgšanas laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus pēc izsludināšanas termiņa beigām, uz iesnieguma un iesniegumu reģistrācijas žurnālā atzīmē datumu, uz kuru pārcelta laulības noslēgšana.

33. Ja sešu mēnešu laikā no dienas, kad kļuvis zināms, ka laulības noslēg­šanai nav šķēršļu, laulība nav noslēgta, bet personas joprojām vēlas laulību noslēgt, iesniegumu iesniedz un izsludināšanu uzsāk no jauna.

34. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs ir tiesīgs saīsināt izsludināšanas termi­ņu, pamatojoties uz iesniegumu, ko iesniegušas personas, kuras vēlas noslēgt laulību, un dokumentiem, kas apstiprina iesniegumā minēto iemeslu. Reģistra papildinājuma daļā norāda, ka izsludināšanas termiņš saīsināts.

35. Ja izsludinātie vēlas laulību noslēgt citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu nodaļa viņiem izsniedz iesniegumu pret parakstu iesniegumu reģistrācijas žurnālā. Iesniegumu apliecina dzimtsarakstu nodaļas vadītājs ar parakstu un dzimtsarakstu nodaļas zīmogu. Nepilngadīgai personai iesniegumu izsniedz kopā ar vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas atļauju stāties laulībā. Iesniegumu var izsniegt līgavas un līgavaiņa pilnvarotai personai, kura uzrāda īpašu pilnvaru.

36. Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā vai citā laulības noslēgšanai piemērotā telpā (piemēram, pilī, kultūras centrā, tautas namā), kuras atrašanās vieta ir attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas robežās.
(Grozīts ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.777; grozījumi punktā stājas spēkā 01.07.2009., sk. grozījumu 2.punktu)

37. Ja persona vēlas noslēgt laulību ar slimu personu vai personu ar īpašām vajadzībām, lūgumu noslēgt laulību ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām iesniedz dzimtsarakstu nodaļā atbilstoši slimās personas vai personas ar īpašajām vajadzībām atrašanās vietai. Lūgumam pievieno ārstniecības iestādes atzinumu, ka attiecīgā persona nav transportējama.

38. Smagi slimas personas laulības reģistrācijā piedalās ārstniecības persona. Laulības reģistra papildinājumu daļā norāda laulības reģistrācijas vietu, ārstniecības personas vārdu un uzvārdu.

39. Dzimtsarakstu nodaļa, pamatojoties uz garīdznieka paziņojumu, izdara ierakstu laulības reģistrā ar nākamo kārtas numuru. Garīdznieka vārdu, uzvārdu un paziņojuma saņemšanas datumu norāda reģistra papildinājumu daļā. Ja garīdznieka paziņojumā ir neprecīzas ziņas, laulības reģistru nesastāda, bet paziņojumu nekavējoties nosūta atpakaļ izlabošanai vai papildināšanai.

40. Ārvalstu institūciju izsniegtos dokumentus, kas nepieciešami laulības noslēgšanai, dzimtsarakstu nodaļā iesniedz apliecinātus un tulkotus šo notei­kumu 21.punktā minētajā kārtībā. Reģistra papildinājumu daļā norāda valsti, kas izdevusi attiecīgo dokumentu, kā arī tā izdošanas datumu.

41. Ja bezvalstniekam vai personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, nav nepieciešamo dokumentu par ģimenes stā­vokli un tos nav iespējams iegūt, attiecīgā persona aizpilda rakstisku deklarāciju par ģimenes stāvokli (6.pielikums). Reģistra papildinājuma daļā izdara atzīmi par iesniegto deklarāciju un dokumentu par likumīgu uzturēšanos Latvijas Republikā, norādot dokumenta derīguma termiņu.

42. Ja personai ir dubultpilsonība un personas viena pilsonība ir Latvijas Republikas pilsonība, personas otras pilsonības valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai Latvijas Republikā nav jāiesniedz.

43. Pamatojoties uz laulības reģistru (7.pielikums), izsniedz laulības apliecību (8. un 9.pielikums).

 


Maksa par laulības reģistrāciju


Valsts nodeva par laulības reģistrēšanu ir 5,00 Ls.

Maksa par svinīgo ceremoniju katrā dzimtsarakstu nodaļā var būt atšķirīga. Sīkāku informāciju var iegūt zvanot uz konkrēto dzimtsarakstu nodaļu.Dokuments: Iesniegums laulības reģistrācijai


Komentāri (11)

1. laimīte 2007.03.20 15:20

Vai patiešām ŗeģistrējot savu laulību dzimtsarakstu nodaļā ir nepieciešama tikai pase, nav vai tad vajadzīga ārstu izziņa un dzimšanas apliecība?

2. minchux 2008.07.09 19:53

Tiem, kas te streso par veselības izziņām. Valstij tādas lietas vairs nav vajadzīgas, bet baznīcas (sevišķi katoļu) mēdz tādas prasīt. Nav saistīts ar to, ka slims nedrīkst precēties, nav arī nekādu normatīvu šajā sakarā (kas arī tīri loģiski, ja jau valsts neprasa). Izskaidrojums diezgan loģisks - baznīca laulību slēdz uz mūžu un tāpēc pirms tam nodrošina, ka jaunie viens par otru uzzina iespējami daudz (tāpēc, ka kaut kā svarīga nezināšana var būt viens no apstākļiem, kas ļautu baznīcas tiesai atļaut šķirt baznīcā noslēgtu laulību). Mums bija gan pirmslaulību seminārs, gan veselības izziņas un tas patiešām palīdz vienam par otru daudz uzzināt. tas prasa diezgan daudz laika un palīdz daudz uzzināt vienam par otru. Tādā veidā viņi nodrošina daudz lielāku iespējamību, ka laulību šķirt nebūs pamata, ka tas būs patiešām pārdomāts solis.
Es to pilnībā atbalstu, ņemot vērā šķiršanās skaitu. Tas tikai liecina par vieglprātību un nepārliecināšanos pirms tik svarīga lēmuma pieņemšanas. Sevišķi, ja tiek šķirtas laulības 3 gadu ietvaros pēc apprecēšanās.
Ko lai saka - ja negribas tās lietas darīt, nav ko baznīcā smukuma pēc precēties. Pie tam, ja priesteris Jūs labi pazīst un esat ilggadīgi draudzes locekļi, pastāv iespēja, ka neko tādu neliks darīt. Bet visumā ļoti laba lieta. Valstij ir vienalga - iesniedz tik dokumentus mēnesi pirms tam un aiziet!!!

Madariņai - vai neesi iedomājusies pajautāt pašā baznīcā??? Ir dažādi mācītāji, līdz ar to dažādas būs atbildes, ej un pati pajautā konkrētam. Ļoti daudzi varianti ir dzirdēti. Mums arī - vismaz vienam bija jābūt iesvētītam un iestiprinātam, bet otram vienkārši piedāvāja brīvprātīgi izvēlēties - pieņemt kristību sakramentu vai ne. Izvēlējāmies, ka mans topošais tiks kristīts un nu tas jau ir darīts. Bet nebija spiesta lieta un viņš vispār nebija piederīgs nevienai baznīcai pirms tam.

3. Beatriss 2009.07.28 17:40

Mums Siguldā šogad izmaksāja 5ls valsts nodeva un 10ls pašvaldības nodeva (iekļauti arī laulības apliecības vāciņi). Kopā sanāca 15ls. Mēs paspējām iesniegumu uzrakstīt un samaksāt, jo pēc 9 februāra tika pacelta pašvaldības nodeva uz 40 ls. Diezgan būtiska atšķirība.

4. sincuks155 2009.08.28 01:40

Vai ir obligāta vajadzīga izsludināšana, vai nevar to visu pasteidzināt un nokārtot vienas nedēļas laikā, jo mans topošais vīrs nedzīvo Latvija un uz Latviju brauc reti un tik uz kādu nedēļu, bet gribam ļoti sarakstīties!???

5. derdziga 2010.07.17 14:08

Cesvaines dzimsarakstu nodaļā palūdza pasi un aizpildīt pieteikumu. Maksa par reģistrēšanos bija 5 ls. Vair;ak neko arī nejautāja.

6. malenkij_zajac 2010.11.01 15:46

varbuut kaads zin cik jaamaksaa ja lauliibu registree Olainee?cik tur jaamaksa?

7. citrongalva 2011.08.27 04:39

Es esmu baigaa apjukumaa, nesaprotu par to lauliibu registraaciju. Tagad tieshi plaanoju kaazas. Mees gribam kaazas vienaa konkreetaa bazniicaa, datumu veel neesam izleemushi. Kaa to visu var saorganizeet likumiski, lai nav jaadodaas uz dzimtsarakstu nodalju? Vai mums ir tikai jaaizit, jaaregistree datums un tad varam iet uz bazniicu??

8. ligavina84 2012.09.30 14:51

valkā šāds pakalpojums maksā 30.ls

9. Istrenka 2013.03.15 21:47

Ludzu - kas varetu precizi atbildet uz jautajumu par: 15.pants. Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību-
(2) Ārzemnieks papildus šā likuma 14.panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas isntitūcijas izsniegtu dokumentu par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā, ja starp­tautiskajos līgumos, kurus apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi.
Lieta tada , ka es LV pilsone planoju laulaties ar virieti, kuram ir Turkmenistanas pilsoniba, bet vins strada Vacija- vinjam ir atverta multiviza uz 1 gadu ar iespeju brivi parvietoties par Eiropu. Tatad - ja cilvekam Turkmenistana ir izsniegta arzemju pase un vins ir sanemis tadu vizu- tad ir skaidrs, ka vins ir parbaudits. Vins prasija Turkmenijas Arlietu ministrija par to- ka vajag tadu jocigu izzinu- ka nav skerslu registret laulibu Latvija- tur vispar nesaprot un brinas- kas tas par prasibam, jo vini nedot tadas izzinas . Varbut, ja no LV kads pieprasitu- tad ari sagatavotu. Mums tagad bezizejas situacija veidojas, LV pieprasa- bet Turkmenijas iestades nedot ! Vai tiesam bez tadas izzinas nevar iztikt? Un kadi vel varianti pastav? Mums nav fiktiva lauliba, bet divu pieauguso cilveku apzinigais solis un jutas. Mes nevelamies dzivot kopa bez laulibas registracijas.

10. ewuciite 2014.08.04 17:43

Tad sanak ka uzrakstu iesniegumu panemu pasi un vis kaut rit uz dzimsarakstu nodalu?

11. tamaraafun 2015.03.16 07:30

Rakstu slepeni jo mani kontrole. Tatad nosledzu laulibu piespiedu karta bet lai izskirtos vajag aizbegt no esosa vira kurs mani tur sev klat ik sekundi. Un ari tad vins biede ka tas bus loti dargi un kazu ceremonija protams man nebija savu tiesibu svesi liecinieki unnekadu iespeju aizbegt.
iepriekšējā (lapa 1 ) nākamā

Pievienot komentāru

Tikai reģistētie lietotāji var pievienot komentārus